İnebolu Yerel Eylem Grubu Derneği
HABERLER / DUYURULAR
İNEBOLU YEREL EYLEM GRUBU İŞE ALIM İLANI / 23 Ocak 2024, 11:13

İNEBOLU YEREL EYLEM GRUBU İŞE ALIM İLANI

İnebolu Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet  Uzman alacaktır.

 Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri

 

 1. T.C Vatandaşı olmak
 2. 65 yaşından küçük olmak
 3. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)
 6. Tercihen Kastamonu ili İnebolu İlçesi’nde ikametgah etmek
 7. Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı

 

 1. Müdür Pozisyonu 
  1. İşin Tanımı ve Özellikleri:

 

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.

 

 1. Uygunluk Kriterleri

 

 1. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)
 2. En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)

 

 1. Sıralama Kriterleri

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır

 

 1. Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
 2. Adayın 1 yıllık yöneticilik tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
 3. Adayın Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az D seviyesinde olması veya eşdeğeri seviyede İngilizce bilmesi (İlgili Kurumdan onaylanmış yabancı dil seviyesini gösteren belge)
 4. Adayın en az 1 yıldır YKS alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması .
 5. Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

 

 1. Uzman Pozisyonu
  1. İşin Tanımı ve Özellikleri:

 

Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.

 

 1. Uygunluk Kriterleri:

 

 1. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)
 2. En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)

 

 1. Sıralama Kriterleri

Uygunluk kiterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır

 

 1. Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
 2. Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
 3. Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması
 4. Adayın en az 1 yıldır  YEG alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması
 5. Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

 

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

 

 1. Başvuru Süreci

 

Başvuruların en geç 07/02/2024 saat 17.00’e kadar elden veya posta veya elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru Formu (www.ineboluyeg.com) web adresimizden veya aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden temin edilebilir.

Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Müdür/Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

 

Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 

Başvuru değerlendirme sonuçları www.ineboluyeg.com Web sitemizde yayınlanacaktır.

 

Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:

 

 

Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin (www.ineboluyeg.com) web sayfasında veya Dernek             Ofisimiz İlan Panosunda ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak             kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca             gönderilecektir.

            Adres:Camikebir Mh. Kaşifbey Cd. No:3 İnebolu /  KASTAMONU

            İletişim:0542 791 34 53

            Tel: 0542 791 34 53

            E-Posta:inblyrleylmgrb@gmail.com

YEG  İŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.Diğer Haberler
Copyright © 2014 İnebolu Yerel Eylem Grubu Derneği - Her Hakkı Saklıdır.
Camikebir Mah. Kaşif Bey Cad. No:3 İnebolu KASTAMONU
Tel: 0542 791 34 53  Fax:   E-mail: